BIOTENS H-3000S

Biotens H-3000-ийг нэг доор 2 өвчтөн хэрэглэх боломжтой ба өгөгдсөн вакуумжуулалтын хэсэгт зөөлөвч болон соролтын э

Biotens H-3000-ийг нэг доор 2 өвчтөн хэрэглэх боломжтой ба өгөгдсөн вакуумжуулалтын хэсэгт зөөлөвч болон соролтын электродыг нэг доор хэрэглэх боломжтой.