УВЧ 30.03 шарлагын аппарат

Гаралтын хүч   ВЧ, МГц     27,12+0,16 Хүчдэл тохируулалт Вт 30(  10,20,30 ) Төхөөрөжиин гар тохиргоо Ажлын горим тогтох

Гаралтын хүч   ВЧ, МГц     27,12+0,16
Хүчдэл тохируулалт Вт 30(  10,20,30 )

Төхөөрөжиин гар тохиргоо
Ажлын горим тогтох хугацаа 3 минутаас бага
Дээд хүчдэлээр ажиллах мах хугацаа : 6цаг
Хүчдэл : 220 v.

Зарцуулах, Хүч :     ВА 160
Таймер, мин       1-30 мин
Хэмжээ :      425х230х260
Жин, кг:        13

Үйлдвэрлэсэн улс: ОХУ

Электрод тогтоох зориулалтын хос гартай

Том, жижиг электродуудтай

Гаралтын хэт өндөр давтамжийг мэдрэх зориулалтын мэдрэгчтэй, зөөвөрлөн ашиглах боломжтой