Механик даралтын аппарат

Механик даралтын аппарат ANEROID Хэмжилтийн хүрээ 20-300 мм м.у.б байна. ст Хэмжилтийн алдаа +/- 3 мм м.у.б байна Ашигла

Механик даралтын аппарат

ANEROID

Хэмжилтийн хүрээ 20-300 мм м.у.б байна. ст

Хэмжилтийн алдаа +/- 3 мм м.у.б байна

Ашиглалтын нөхцөл (температур) +10 ° С-аас +40 ° С хүртэл

Ашиглалтын нөхцөл (чийгшил) 85% ба түүнээс доош