Амьсгалын аппарат SHANGRILLA590

АМЬСГАЛЫН АППАРАТ ОНЦЛОХ   Насанд хүрэгчдэд болон хүүхдэд зориулсан хийн болон цахилгаан удирдлагатай 4 ТF

АМЬСГАЛЫН АППАРАТ

ОНЦЛОХ

 

 • Насанд хүрэгчдэд болон хүүхдэд зориулсан хийн болон цахилгаан удирдлагатай
 • 4 ТFТ өнгөт дэлгэц
 • Чөлөөгэй хөдөлж явах дугуйтай ба тоормозлогч түгжээтэй
 • Дохиололын системтэй
 • Агаарын үндсэн урсгал болон даралтыг мэдэрч хааж нээх хавхлагатай
 • Уушгийг механикаар амьсгалуулж хяналт хийх боломжтой
 • Яаралттай тусламжийн үед шууд ажиллуулах фуикциональ системтэй
 • Агаарын хуурайшилтыг хянаж тохирсон чийгшилтийг автоматаар тохируулдаг байх Усны хамгаалалттай амьсгал авах болон амьсгал гаргах үеийн агаарын урсгалыг о мэдрэх датчиктай байх Эмнэлэгийн төвийн системд холбох, зөөврийн хүчилтөрөгчийн баллон ашиглах боломжтой.

 

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

 • Дэлгэц 4 inch салдаг
 • Хийн хангамж
 • Тэжээл хангамж
 • Хамгийн их даралт
 • Зөвшөөрөгдсөн даралт
 • Шуугиан
 • Interface холболт port байх
 • Агаарын хэмжээ
 • Амьсгалуулалтын давтамж 4-100 bpm ( VCV болон PCV үед )

1-40 bpm ( V-SIMV болон P-SIMV үед )

 • Амьсгалуулах хугацаа 1-12сек
 • Амрах зогсолтын хугацаа 0-4 сек
 • Fi02 21 %-100%

Триггер                                            Даралт (-2-0кРа,PEEP)

Батерейтай

АМЬСГАЛЫН ГОРИМ:

 • Эзлэхүүний хяналттай (VCV), дэмжих / хянах
 • Даралтын хяналттай (PCV), дэмжих / хянах
 • Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV
 • Эзлэхүүний хяналттай амьсгалын горим V-SIMV
 • Даралтын хяналттай амьсгалын горим P-SIMV
 • Даралт дэмжигчтэй PSV
 • Автомат амьсгалын горим SPONT
 • Тасралтгүй үргэлжилсэн амьсгалын замын нэмэх даралт CPAP
 • Хосолсон горим VCV + SIGH, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV) + PSV

 

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ:

 

Даралтын утгууд                                    Paw, Pplat, Pmean; PEEP,

 

Агаарын эзлэхүүн /урсгалын утгууд    VTl, Vte, MV, MV spont

Хугацааны утгууд                                    I:E, Ftotal, fspont,

Хүчилтөрөгчийн хяналт                          O2 мэдрэгчтэй

Хугацаанаас хамаарсан горимын графикийн төрөл:

о даралт-хугацаа,

о эзэлхүүн- хугацаа,

о даралт-эзэлхүүн loop

о урсгал-эзлэхүүн loop

 

урсгал-хугацаа,

ДОХИОЛОЛ:

 • MV өндөр. MV нам.
 • Хэлхээ салгаглсан.
 • Рaw өндөр. Paw нам,
 • Агаарын амьсгалын даралт тогтмол өндөр,
 • VTC өндөр, fspont өндөр, Tapnea, FiO2 өндөр,
 • Тэжээл хангалтгүй,
 • Nebulizer on,
 • Баттерейн цэнэг багассан,
 • Агаарын урсгал багассан,
 • Хүчилтөрөгчийн тэжээл багассан
 • хүчилтөрөгчийн тэжээл ба агаар багассан зэрэгт дохиолол өгдөг